Toimitusehdot

ASENNUSEHDOT JA ASIAKKAAN VELVOITTEET ASENNUKSESSA

Asiakkaan huomioitava ennen asennusta: (ellei tilaus- ja toimitussopimuksessa kirjallisesti erikseen sovita)

 1. Asiakas toimittaa viimeistään 10 päivää ennen asennusta ajo-ohjeet toimituspaikalle.
 2. Asiakas toimittaa myös tiedot tulisijan sijoituspaikasta, hormistosta sekä savupeltien sijainnista (asennettaessa vanhaan hormistoon). Asiakas vastaa myös ennestään olevan hormiston kunnosta, ja huomioi, että sijoituspaikalla suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin ovat riittävät. Ennen asennustyötä vanhat ja pitkään käyttämättä olleet hormit on nuohottava ja tarkistettava (ks. liittäminen savuhormiin).
 1. Asiakas vastaa että perustusten kantavuus on riittävä, pohja (lattiapinnasta max. – 20 mm) on tasainen ja suora, ja hormiliitosreikä on tehty asentajan/myyjän ohjeiden mukaisesti.
 1. Asennuspaikalla tulee olla sähkö ja asennustyössä tarvittava puhdas vesi.
 2. Toimitusaika, toimitusehto ja vaaranvastuun siirtyminen.

Myyjä toimittaa tilatut tulisija- ja hormitarvikkeet lavoilla pakattuna sopimuksessa sovittuun kohteeseen.

Tarjouksessa ja tilaussopimuksessa olevat toimitusajat ovat sen hetkisiä arvioita, eikä myyjä sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana, eikä myyjä vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta.

Ostaja huolehtii tulisijatuotteiden ja tarvikkeiden asianmukaisesta suojauksesta ja säilytyksestä toimituksen ja asennuksen välisenä aikana.

Kaikista muutoksista toimitusaikaan on sovittava myyjän kanssa kirjallisesti. Ostajan on ilmoitettava uusi toimitusaika viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tavaran toimitusta. Mikäli alkuperäiseen toimitusaikaan on vähemmän aikaa kuin neljä (4) viikkoa tai tavarat on jo lastattu ja kuljetuksessa, muutokset eivät ole enää mahdollisia. Ostaja on tällöin velvollinen hoitamaan varastoinnin esimerkiksi rahditusyrityksen terminaaliin ja maksaa varastoinnista syntyneet kustannukset.

Lähetyksen saapuessa toimituspaikalle, asiakkaan tulee vastaanottaa ja tarkistaa lähetyksen lavojen ja pakkausten lukumäärä vertailemalla rahtikirjaan. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä varauma rahtikirjaan ja viipymättä ilmoitettava lähettäjälle, sekä reklamoitava rahdin kuljettajalle (viimeistään 7 päivän kuluessa). Pyydä kuljettajaa merkitsemään puutteet ja vauriot rahtikirjaan.

Varauma rahtikirjassa on välttämätön korvausten saamiseksi kuljetusliikkeen vakuutuksesta.

Myyjä ei vastaa rahtikuljetuksen ja sen jälkeen tapahtuneiden kuljetusten ja siirtojen aikana aiheutuneista vahingoista.

 1. Elementit ja tarvikkeet tulee siirtää asiakkaan toimesta purkupaikalta sisälle asennuspaikan läheisyyteen (huomioi lattian kantavuus), n. 8 tuntia (pakkassäällä n. 24 tuntia, yli -10 asteen pakkasella 48 tuntia) ennen asennusta. Asennuspaikan lämpötilan tulee olla vähintään +10 astetta.
 1. Asiakas huolehtii työskenneltävän alueen suojauksesta, ettei raskaiden elementtien siirtely vaurioita lattia- ym. pintoja, myös pölysuojaus on huomioitava.
 1. Uuden hormiston ja tulisijan yhteensopivuudesta vastaa asiakas. Ennen hormin hankintaa asiakkaan on selvitettävä tulisijavalmistajan asettamat hormivaatimukset kyseiselle tulisijalle ja huomioitava ne hormin sekä liitinhormin (adapterin, savupellin, tms.) hankinnassa. Vastuu on kuitenkin myyjällä, jos myyjä on toimittanut hormin teknisesti yhteensopivana ko. tulisijalle tulisijatoimituksen yhteydessä. Myyjä tai asentaja ei kuitenkaan ole vastuussa hormin toimintaominaisuuksista (mm. veto-ominaisuuksista), jotka johtuvat ulkopuolisista olosuhteista ja tekijöistä (ks. käyttö ja hoito-ohjeet sekä savuhormiin liittäminen).
 1. Mikäli asennukseen liittyy myös hormiston asennus, asiakas selvittää tiedot yläpohjan kantavista rakenteista sekä mahdollisista sähkö- ja LVI-kanavista. Asiakas hankkii hormiasennuksessa tarvittavat telineet sekä riittävät, turvalliset kulkutiet väli- ja vesikatolle. Asiakas osoittaa paikan kohteessa mihin tarvikkeiden pakkaus ja muu jäte laitetaan, ellei toisin ole sovittu tilaussopimuksessa.
 1. Asennustyöhön sisältyy sovitun mukaisesti tulisijan ja siihen sisältyvien laitteiden asennus ja sovittu viimeistelytyö. Siihen ei sisälly muu asennus-, korjaus- ja/tai viimeistelytyö.
 1. Jos yllä mainittuja töitä halutaan tehtäväksi asennustyön yhteyteen, on niistä sovittava erikseen ennen asennustyön alkamista.
 1. Asiakas tutustuu lämmitysohjeisiin ja noudattaa niitä (huom. alkulämmitysohjeet).
 2. Asiakkaan tulee hyväksyä asennustyö sen valmistuttua, mahdolliset huomautukset tulee tehdä asennustyön suorittaneelle yritykselle tai toimeksiantajalle viipymättä, viimeistään seitsemän päivän kuluessa työn valmistumisesta.
 1. Laskutus suoritetaan yhdessä – kolmessa erässä (1. tarvikkeiden lähtiessä tehtaalta, 2. runkotyö, 3. viimeistely) tai siitä sovitaan erikseen kaupanteon yhteydessä. Mikäli toimituksessa on virhe, asiakkaan on maksettava tarvikelasku sen selvältä ja riidattomalta osalta alkuperäisenä eräpäivänä. Loppuosa on maksettava, kun virhe tai puute on korjattu.

Tiliasiakkuus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen.

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

 1. Tilaaja/ostaja vastaa tulisijan lupa-asioista, savuhormisuunnitelmasta hankintamaksuineen ja ilmoittamisesta paikalliseen rakennusvalvontaan.

OHJEISTUS ASIAKKAALLE ennen toimitusta ja asennusta:

Tulisijalle varattu paikka täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset paloturvallisuus- ja suojaetäisyysmääräykset.

Tulisija- ja savuhormivalmistaja määrittää CE-merkissä ja/tai suoritustasoilmoituksessa suojaetäisyyden.

Tulisijalla on oltava suora, kosteudelta eristetty, määritellyn kokoinen ja kestävyydeltä riittävä alusta tulisijan ja hormin painoon nähden.

Tulisijan taustaseinät on tasoitettu ja viimeistelty.

Tulisijalle on huomioitu korvausilman saanti, eikä huoneistossa ole merkittävää alipainetta.

Mikäli työ sisältää hormiasennuksen, ostajan tulee varmistaa, että hormille on riittävästi tilaa, ja että välikatolla on tilaa tehdä asennustyö. Asennettaessa hormi läpivienteineen, asiakkaan tulee varmistaa, että hormi on asennettavissa osoitettuun paikkaan ilman esteitä.

Asiakas varmistaa myös pääsyn välipohjaan sekä kulkutien välipohjassa.

Asiakkaan on huomioitava että katolle on tarvittavat talotikkaat ja kattoturvatuotteet turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi.

Takuu:

Tuotekohtainen takuu tulisija- ja/tai savuhormitoimittajan mukaan.

Tulisijan ja savuhormiasennuksen takuu on 3 vuotta, kun asennuksen on suorittanut myyjän valtuuttama asentaja ja asiakas on hyväksynyt asennuksen sekä maksanut tulisijan ja savuhormin kauppahinnan tilaussopimuksen mukaisesti.

Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja, eikä pintojen värjäytymiä.

Tuotteiden toimituksen mukana tulee erillinen takuutodistus.

Tuotteet, joille on mahdollista hakea lisää takuuaikaa tulee rekisteröidä valmistajan ohjeen mukaisesti.

Virheellisestä tuotteesta tai takuun piiriin kuuluvasta virheestä tulee ilmoittaa välittömästi niiden ilmestyttyä, kuitenkin vähintään 14 vuorokauden aikana.

Virheellistä tuotetta ei saa ottaa käyttöön ennen sen korjaamista.

Tekninen tuki ja neuvonta: Kaikissa neuvonta- ja tukiasioissa voi ottaa yhteyttä myyjäliikkeeseen tai asiakaspalveluun: info@unelmauunit.fi

Ylivoimainen este:

Myyjä vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa.

Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiötä, lakkoa, työsulkua, sotaa, pandemiaa, keskeisten toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä.

Muuta:

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Unelmauunien sekä Takkahuone Osuuskunnan kotimaan myyntitoiminnassa.

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, yhtiön kuluttajien kanssa tekemissä sopimuksissa ensisijaisesti Suomen kuluttajansuojalakia ja toissijaisesti Suomen kauppalakia.

Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet, joita ei kyetä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa tai kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.