Takan hankinta ja lupa-asiat

Lupa-asiat ennen takan hankintaa kannattaa selvittää hyvissä ajoin

Helsinki

Jos savuhormiin liitetään takka, mitä pitää huomioida ja tarvitaanko toimenpiteelle lupa?

Uusi takka vanhan tilalle

Jos vanhan takan tilalle vaihdetaan uusi takka, rakennusvalvonnan lupaa ei tarvita. Ennen takan vaihtoa pitää selvittää, että lattia tai välipohja kantaa uuden takan painon, ja että uusi takka ja hormi ovat yhteensopivia. Jos hormia ei ole käytetty pitkään aikaan, hormin kunto täytyy selvittää (nuohoojan lausunto).

Kokonaan uusi takka

Vähäisissä rakennus- ja taloteknisissä korjaus- ja muutostoimenpiteissä, kuten uuden oviaukon tekemisessä tai takan ja hormin rakentamisessa voidaan tapauskohtaisesti arvioida, riittääkö Z-lausunto vai tarvitaanko hankkeeseen rakennuslupa.

Tällöin rakennuttajan palkkaama asiantuntija (usein rakennesuunnittelija) kerää aineiston yhteen ja varmistaa, että ratkaisu on toimiva.

Selvityksessä huomioidaan muun muassa seuraavat asiat:

 • lattian tai välipohjan kantavuus,
 • olemassa olevan hormin toimivuus (nuohoojan lausunto),
 • hormin ja takan yhteensopivuus eli hormi kestää riittävällä varmuudella takan savukaasujen kuumuden,
 • takan edustan järjestelyt.
 

Lupapisteen hakemuksessa voit kirjata hankkeen kuvaukseen, että haet Z-lausuntoa. Kun hakemus on täytetty ja siihen liittyvät liitteet ja suunnitelmat tallennettu Lupapisteeseen, hankkeen piirustukset laatinut suunnittelija varaa ajan alueen tarkastusinsinöörille. Tarkastusinsinööri arvioi tapaamisessa, riittääkö lausunto vai tarvitaanko rakennuslupa. 

Jos takan rakentaminen vaatii merkittäviä muutoksia rakenteisiin (esim. lattian vahvistustyöt) tai jos selvitykset ovat puutteellisia, tarvitaan yleensä rakennuslupa.

Hae rakennuslupa ja lausunto ennen rakennushankkeen aloittamista.

Jos takkaan ei ole rakennusvaiheessa varauduttu, rakennuslupa tarvitaan aina.

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/rakennuslupa-ja-muut-lupatyypit/aloittamisoikeus?id=4065

Vantaa

Takan rakentaminen valmiiseen taloon

Olemassa olevaan rakennukseen voi yleensä rakentaa takan, kunhan asia suunnitellaan ja toteutetaan määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Tarvittavat rakennustekniset toimenpiteet vaihtelevat huomattavasti tilanteen mukaan. Useisiin viime vuosina rakennettuihin rivi-, pari- tai erillistaloihin on suunnittelu ja rakennusvaiheessa tehty takkavaraus. Se yleensä tarkoittaa, että lattia tai vastaava rakenne on mitoitettu ja rakennettu ottaen huomioon takan ja hormin painot.

Savuhormin on oltava hyväksyttävää tyyppiä. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa “E3 Pienet savuhormit” on hormeja koskevia ohjeita ja määräyksiä. Osassa “E6 Muuratut tulisijat” on ohjeita muurattuja tulisijoja varten. Tulisijojen ja hormien sijoittelussa on tärkeä noudattaa valmistajan ohjeita hormista, suojaetäisyyksistä ja tuennasta jne. Käytettävän hormin hyväksyy ko. kohteeseen käytettäväksi aina paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

Takan rakentaminen rakennuksen loppukatselmuksen jälkeen vaatii rakennusluvan. Vantaan rakennusvalvonnassa on käytössä ns. takkalupa jälkeenpäin rakennettaville takoille ja hormeille. Takan vaihtaminen ei yleensä vaadi lupaa, mutta olemassa olevan hormin kunto ja sopivuus uudelle takalle on syytä varmistaa esimerkiksi takan valmistajalta ja/tai nuohoojalta.

Takkalupa

Takkaluvan voit hakea sähköisesti osoitteesta lupapiste.fi

Lähtökohtaisesti rakennuslupaa hakee kiinteistön omistaja/-t. Tarvittaessa hakemukseen liitetään ote hankkeesta päättäneen yhtiökokouksen pöytäkirjasta, hallinnanjakosopimus, valtuutus tai muu asiakirja.

Hankkeeseen ryhtyvän palkkaama pääsuunnittelija (ja tarvittaessa rakennesuunnittelija) kerää aineiston rakennuslupaa varten, laatii edellytetyt suunnitelmat ja tekee selvityksen toteutuksesta.

Takan ja savuhormin rakennuslupahakemukseen tarvitaan

 • asemapiirustus
 • pohjapiirustus
 • julkisivupiirustus
 • leikkauspiirustus
 • rakennesuunnitelmat
 • hormin ja takan tiedot.


Toteutuksen selvityksessä esitetään muun muassa

 • lattian tai välipohjan kantavuus (mahdollinen takkavaraus)
 • takan ja hormin tulee olla yhteensopivia (suoritustasoilmoitukset ja savukaasujen maksimilämpötila sekä hormin lämpötilaluokka)
 • läpiviennit, suojaetäisyydet ja kipinäsuojat.


Vanhat rakennepiirustukset löytyvät yleensä isännöitsijältä ja/tai rakennusvalvonnan arkistosta, puh.050 302 7233. Jos vanhoja rakennepiirustuksia ei löydy, pätevän rakennesuunnittelijan on selvitettävä vanhat rakenteet ja niiden kantavuudet ja tarvittaessa suunniteltava lisä/vahvistusrakenteet.

Muita tarvittavia asiakirjoja ovat hallintaoikeusselvitys (jos omistus ei käy ilmi rakennusvalvonnan tietokannasta), kyseessä olevan yhtiön suostumus takan ja hormin rakentamiseen ja valtakirja asiamiehelle hoitaa kaikkia ko. takkalupaan liittyviä asioita. 

Suunnitelmat ja liitteet voidaan lisätä suoraan sähköisen lupapalvelun Lupapisteen kautta.

Takan uusiminen (tee neuvontapyyntö)

Ennen takan vaihtoa pitää selvittää (tarvittaessa rakennesuunnittelijalta), että lattia tai välipohja kantaa uuden takan painon ja että uusi takka on nykyisen hormin kanssa yhteensopiva. Hormin kunto on selvitettävä (nuohooja, pelastuslaki). Suojaetäisyyksistä ja kipinäsuojista tulee huolehtia.

Neuvontapyynnön tekeminen ja rakennusluvan hakeminen

Neuvontapyyntö ja rakennuslupahakemus tehdään rakennusvalvonnan sähköisessä Lupapiste-asiointipalvelussa. Neuvontapyynnössä esitetään tarvittavat dokumentit.

Suunnitelmat ja liitteet toimitetaan Lupapisteeseen pdf-muodossa. Piirustukset tallennetaan lukusuunnassa ja niissä tulee olla nimiötiedot. Vanhoista suunnitelmista tulee poistaa leimat näkyvistä.

Kun rakennuslupa on myönnetty, tulee ennen töiden aloittamista hyväksyttää hankkeelle vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvonta.

https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-tontit/rakennusvalvonta/rakentamisen-luvat-ja-ohjeet/takan-ja-savuhormin-rakentamine

Espoo

Tutustu Espoon kaupungin lupamenettelyyn uuden takan hankinnan ja muutostyön osalta kaupungin websivuilla:

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/rakennuslupa