Takan hankinta ja lupa-asiat

Lupa-asiat ennen takan hankintaa kannattaa selvittää hyvissä ajoin

Helsinki

Jos savuhormiin liitetään takka, mitä pitää huomioida ja tarvitaanko toimenpiteelle lupa?

Uusi takka vanhan tilalle

Jos vanhan takan tilalle vaihdetaan uusi takka, rakennusvalvonnan lupaa ei tarvita. Ennen takan vaihtoa pitää selvittää, että lattia tai välipohja kantaa uuden takan painon, ja että uusi takka ja hormi ovat yhteensopivia. Jos hormia ei ole käytetty pitkään aikaan, hormin kunto täytyy selvittää (nuohoojan lausunto).

Kokonaan uusi takka

Jos takkaan on varauduttu rakentamisvaiheessa (ns. takkavaraus), rakennusvalvonnan lausuntomenettely saattaa riittää (Z-lausunto). Tällöin rakennuttajan palkkaama asiantuntija (usein rakennesuunnittelija) kerää aineiston yhteen ja varmistaa, että ratkaisu on toimiva.

Selvityksessä huomioidaan muun muassa seuraavat asiat:

  • lattian tai välipohjan kantavuus,
  • olemassa olevan hormin toimivuus (nuohoojan lausunto),
  • hormin ja takan yhteensopivuus eli hormi kestää riittävällä varmuudella takan savukaasujen kuumuden,
  • takan edustan järjestelyt.

Selvitysten perusteella rakennusvalvonnan rakenneyksikkö arvioi, riittääkö toimenpiteelle Z-lausunto. Jos takan rakentaminen vaatii merkittäviä muutoksia rakenteisiin (esim. lattian vahvistustyöt) tai jos selvitykset ovat puutteellisia, tarvitaan rakennuslupa.

Jos takkaan ei ole rakennusvaiheessa varauduttu, rakennuslupa tarvitaan aina.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/palvelut/asiointipalvelu?id=4068

Vantaa

Takan rakentaminen valmiiseen taloon

Olemassa olevaan rakennukseen voi yleensä rakentaa takan, kunhan asia suunnitellaan ja toteutetaan määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Tarvittavat rakennustekniset toimenpiteet vaihtelevat huomattavasti tilanteen mukaan. Useisiin viime vuosina rakennettuihin rivi-, pari- tai erillistaloihin on suunnittelu ja rakennusvaiheessa tehty takkavaraus. Se yleensä tarkoittaa, että lattia tai vastaava rakenne on mitoitettu ja rakennettu ottaen huomioon takan ja hormin painot.

Savuhormin on oltava hyväksyttävää tyyppiä. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa “E3 Pienet savuhormit” on hormeja koskevia ohjeita ja määräyksiä. Osassa “E6 Muuratut tulisijat” on ohjeita muurattuja tulisijoja varten. Tulisijojen ja hormien sijoittelussa on tärkeä noudattaa valmistajan ohjeita hormista, suojaetäisyyksistä ja tuennasta jne. Käytettävän hormin hyväksyy ko. kohteeseen käytettäväksi aina paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

Takan rakentaminen rakennuksen loppukatselmuksen jälkeen vaatii rakennusluvan. Vantaan rakennusvalvonnassa on käytössä ns. takkalupa jälkeenpäin rakennettaville takoille ja hormeille. Takan vaihtaminen ei yleensä vaadi lupaa, mutta olemassa olevan hormin kunto ja sopivuus uudelle takalle on syytä varmistaa esimerkiksi takan valmistajalta ja/tai nuohoojalta.

Takkalupa

Takkaluvan voit hakea sähköisesti osoitteesta lupapiste.fi. Lupaa varten tarvitaan asemapiirustus, pohjapiirustus, julkisivupiirustus pitkältä sivulta ja päädystä, yleisleikkaus (suotava, ei välttämätön), rakennepiirustus sekä -leikkaukset hormin ja takan perustuksesta. Vanhat rakennepiirustukset löytyvät yleensä isännöitsijältä ja/tai rakennusvalvonnan arkistosta, puh.050 302 7233. Jos vanhoja rakennepiirustuksia ei löydy, pätevän rakennesuunnittelijan on selvitettävä vanhat rakenteet ja niiden kantavuudet ja tarvittaessa suunniteltava lisä/vahvistusrakenteet.

Muita tarvittavia asiakirjoja ovat hallintaoikeusselvitys (jos omistus ei käy ilmi rakennusvalvonnan tietokannasta), kyseessä olevan yhtiön suostumus takan ja hormin rakentamiseen ja valtakirja asiamiehelle hoitaa kaikkia ko. takkalupaan liittyviä asioita, kyseessä olevan yhtiön kaupparekisteriote ja suunnitellun takan / hormin esite.

Kun asiakirjat on hankittu, asiakas varaa rakennusvalvontaan ajan (puh. 09 8392 2242) alueen tarkastusinsinöörille suunnitelmien esittelyä, lupahakemuksen täydentämistä ja luvan myöntämisen jälkeisten toimenpiteiden läpikäymistä varten. Jos asia hoidetaan sähköisen lupapalvelun Lupapisteen kautta, voidaan suunnitelmat ja liitteet lisätä suoraan sinne.

Myönnettävässä luvassa voi olla vaatimuksia tarvittavista lisäsuunnitelmista ja selvityksistä. Hormin asennuksen jälkeen suoritetaan rakennuspaikalla hormi- ja loppukatselmus. Olemassa olevaan hormiin liitettävälle tulisijalle ei tarvitse erillistä lupaa, mikäli tulisijan perustaminen on kunnossa ja palotarkastaja tai nuohooja tarkistaa hormin kunnon ja antaa siitä kirjallisen lausunnon. Tulisijan valmistajan ohjeita suojaetäisyyksistä tulee noudattaa. Neuvoja saa tarvittaessa alueen tarkastusinsinööriltä.

https://www.vantaa.fi/sv/node/5560#tab-introduction

Espoo

Tutustu Espoon kaupungin lupamenettelyyn uuden takan hankinnan ja muutostyön osalta kaupungin websivuilla:

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/rakennuslupa